Home Up

Links.


Kynologische links.


Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus (V.d.A.) : www.kkush.be    


Tentoonstellingen.


Brussels dog show : www.brusselsdogshow.be

Eurodogshow te Kortrijk : www.eurodogshow.be

Flanders dog show te Gent : www.srcf.be

Golden dog trophy te Luik : www.sec-liege.be

K.V. Brabo show te Antwerpen : www.kvbrabo.be

LKV dogshow te Genk : www.lkvdogshow.be

Lovaniumtrofee te Leuven : www.everyoneweb.com/Lovanium

Moeskroen : www.unioncanine.be

Schaal der Kempen te Turnhout : www.schaalderkempen.be

Sint-Romboutstrofee te Mechelen : www.kvsr.be

Wallonia dog show te Charleroi : www.waldogshow-charleroi.be