Home Up Informatie Doelstellingen Lid worden Bestuur Statuten Reglement

Huishoudelijk reglement.

Artikel 1.


Dit huishoudelijk reglement regelt zaken waarin de statuten van de vereniging niet voorzien.


Artikel 2.


Elk jaar vervallen drie beheersfuncties volgens hiernavolgende schema en indien geen andere beheerders zich wensen terug te trekken :

Eerste jaar : de voorzitter en twee beheerders

Tweede jaar : de secretaris, de ondervoorzitter en een beheerder

Derde jaar : de schatbewaarder en twee beheerders

Nieuw gekozen beheerders worden op het rooster van aftreden geplaatst van de beheerder die zij vervangen.


Artikel 3.


De voorzitter van de beheerraad leidt de beheerraadsvergaderingen en de Algemene Ledenvergaderingen. Hij regelt de volgorde van behandeling der zaken op diverse vergaderingen en zorgt voor handhaving der statuten en huishoudelijk reglement. Hij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen of het woord te ontnemen of de vergadering te doen verlaten. Een en ander na overleg met de overige beheerders. Hij ondertekent de goedgekeurde notulen van alle vergaderingen. De ondervoorzitter vervangt de voorzitter tijdens diens afwezigheid. Hij heeft dezelfde rechten en plichten.


Artikel 4.


De secretaris voert alle briefwisseling van de vereniging waarvan hij kopij houdt en op elke beheerraadsvergadering verslag uitbrengt. Jaarlijks stelt hij een verslag samen omtrent de toestand en de activiteiten van de vereniging. Dit verslag zal na goedkeuring van de beheerraad op de dagorde geplaatst worden van de Algemene Ledenvergadering. De secretaris is verantwoordelijk voor de administratieve kant van alles wat de vereniging organiseert. Hij stelt een verslag op van elke beheerraadsvergadering. Hij houdt de verslagen bij van alle door de vereniging te houden vergaderingen.


Artikel 5.


De schatbewaarder is verantwoordelijk voor de gelden en geldmiddelen van de vereniging. Voor het doen van uitgaven en voor het aangaan van verbintenissen behoeft hij goedkeuring van de beheerraad. Hij is gelast met het bijhouden van het kasboek en legt op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering verantwoording af voor zijn beheer. De rekening en verantwoording met bijlagen en kasbewijzen (vooraf aan onderzoek onderworpen door een daartoe, op een vorige Algemene Ledenvergadering door de leden aan te wijzen commissie van twee niet-beheerders; de kascommissie) wordt door goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering beschouwd als ontlasting van de schatbewaarder over diens beheer van het verlopen jaar.


Artikel 6.


De overige niet in functie benoemde beheerders hebben als taak de anderen te helpen in de uitvoering van hun functie.


Artikel 7.


Alle beheerders verbinden er zich toe om bij het beëindigen van hun functies de onder hun berusting zijnde verenigingstukken aan de directieraad over te dragen.

Artikel 8.


De beheerraad heeft het recht een lid wegens niet-betaling van het lidgeld voor 15 februari van het lopend jaar tot schrapping voor te dragen. Een geschrapt lid kan eerst dan weer als lid van de vereniging toegelaten worden wanneer hij zijn kandidatuur opnieuw ingediend heeft bij middel van het lidmaatschapsformulier en dit aanvaard werd volgens artikel 6 van de statuten. Hij moet zijn achterstallige bijdragen aangezuiverd hebben.


Artikel 9.


De beheerraad vergadert minstens éénmaal per twee maand. Plaats en datum zijn door de voorzitter op een vorige vergadering van de beheerraad te bepalen. Iedere beheerder die te dikwijls afwezig is zonder gegronde redenen op de beheerraad zal beschouwd worden als aftredend.


Artikel 10.


Ieder lid heeft het recht punten op de dagorde van de Algemene Ledenvergadering te plaatsen. Deze dienen in het bezit te zijn van het secretariaat voor de 15de januari. Elk lid kan ook voorstellen of moties indienen tijdens een Algemene Ledenvergadering. Zij worden na toelichting van de voorsteller alleen behandeld indien het te bespreken onderwerp voorafgaandelijk geen diepgaande studie vereist.


Artikel 11.


Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. In twijfelachtige gevallen beslist de voorzitter of de stemming schriftelijk zal geschieden en bepaalt hij de wijze waarop deze schriftelijke stemming zal worden gehouden.


Artikel 12.


Indien bij een stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt een stemming gehouden. Is ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft een herstemming plaats. Bij herstemming wordt benoemd geacht hij, wie de meeste stemmen kreeg. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel aangehouden tot de volgende vergadering. Mochten alsdan weerom stemmen staken, dan wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Ongeldige stemmen (d.i. ondertekend, blanco, onduidelijk of iets anders bevattend dan de naam van de kandidaat of wat door de voorzitter verzocht werd) worden van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Artikel 13.


De fokkers (verkoop pups) en eigenaars van dekreuen worden gehouden aan de prijs vastgelegd door de vereniging.


Artikel 14.


In gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, heeft de beheerraad het recht die maatregelen te treffen, die ze nodig acht om best wil, volgens de bijzondere reglementen van de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus (Hoofdstuk III, artikel A, reglement of de strafbepalingen).


Artikel 15.


Tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan alleen overgegaan worden mits twee derde der meerderheid van de beheerraad bereikt is.