Home Up Informatie Doelstellingen Lid worden Bestuur Statuten Reglement

Statuten.

Artikel 1.


De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus (K.K.U.S.H.) waarvan zij de herzieningsovereenkomst van 12 februari 1928 van het traktaat van  6 januari 1906 erkent en respecteert.

Zij aanvaardt de reglementen in voege en die welke in het vervolg vast te stellen zijn, zij verplicht zich ertoe hieraan te gehoorzamen.

De vereniging weigert organisaties of personen niet aangesloten onder het F.C.I. of de K.K.U.S.H. noch moreel nog door daad te ondersteunen.

De vereniging zal in zijn doen en laten steeds handelen volgens de wet.


Artikel 2.


A : De vereniging wordt opgericht onder de naam Tatra Owczarek Podhalanski Belgium. Afkorting : T.O.P. Belgium.

B : Zij werd opgericht op de stichtingsvergadering van 19 oktober 2002 en dit voor onbepaalde duur.

C : De maatschappelijke zetel is gevestigd te :

Asse

Postcode 1730

Adres : Vossestraat 7

Tel : 052/35.65.43

De maatschappelijke zetel kan bij eenvoudige beslissing van de beheerraad verplaatst worden.

D : Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

E : De vereniging is aangesloten onder sectie 4a.


Artikel 3 : Doel van de vereniging.


De vereniging heeft tot doel, door middel van overleg, logistieke ondersteuning, coördinatie en eigen initiatief bij te dragen tot het behoud van de Tatra hond en dit in al zijn originaliteit.

Verder heeft de vereniging tot doel het samenbrengen en begeleiden van fokkers en eigenaars, en deze voorlichten over o.a. voeding, gedrag, aard en karakter, huisvesting, en voortplanting van hun honden.    

Verder is het doel :

A : De hondensport te bevorderen.

B : Het houden van vergaderingen, wandelingen en lezingen.

C : Het organiseren van wedstrijden en rashondententoonstellingen.

D : Het steunen van andere kynologische manifestaties.

E : Het registreren van uitslagen.

F : Het houden van een fokbeleid binnen het ras.

G : Het onderzoeken en bestrijden van bepaalde erfelijke gebreken en afwijkingen binnen het ras.

H : De vereniging zal ook een register bijhouden van raszuivere Polski Owczarek Podhalanski. De vereniging zal de gegevens vanuit dit register niet veropenbaren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betrokkenen.

I : De vereniging zal periodiek een clubblad uitgeven.


Artikel 4 : Leden.


Op het aantal leden staat geen beperking. Ook buitenlandse leden worden binnen de vereniging aanvaardt.

De vereniging bestaat uit :

A : Actieve leden : Dit zijn de personen die de volwassen leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en als zodanig in de vereniging werden toegelaten.  

B : Steunende leden : Dit zijn actieve leden, die met  een bijdrage hoger als het normale lidmaatschap de vereniging steunen.

C : Ereleden : Dit zijn leden die voor het Ras of voor de vereniging zich in het bijzonder hebben ingezet en zich zodoende verdienstelijk hebben gemaakt en zodoende zijn benoemd door de Algemene Ledenvergadering.

D : Gezinsleden : Dit zijn de leden die door het huwelijk of door een andere vaste verbintenis verbonden zijn met het actieve lid. Zij betalen de helft van de jaarlijkse bijdrage, doch zij ontvangen geen clubblad.


Artikel 5 : Toelating van leden.


Enkel personen vanaf 18 jaar of ouder kunnen lid worden van de vereniging, zij dienen hun aanvraag tot lidmaatschap schriftelijk bij het secretariaat in te dienen.

De lijst van de kandidaat leden wordt zo vlug als mogelijk via het clubblad bekendgemaakt.

Het lidmaatschap kan pas ingaan nadat eventueel schriftelijk ingediende bezwaren door de beheerraad grondig werden onderzocht.

De beheerraad kan het besluit tot lidmaatschap ten laatste 2 maand na publicatie in het clubblad aanhouden.

Bij de weigering van een kandidaat is de beheerraad niet genoodzaakt hiervoor een reden op te geven.


Artikel 6 : Het einde van een lidmaatschap.


Het lidmaatschap neemt een einde :

 

Artikel 7 : Jaarlijkse lidgelden.


De jaarlijkse lidgelden worden door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld, en kunnen slechts door haar gewijzigd worden.

Leden betalen jaarlijks een lidgeld van € 20,00

Gezinsleden betalen jaarlijks een lidgeld van € 10,00

Het lidgeld is jaarlijks te voldoen in de loop van de maand december.

Wanneer een lidmaatschap in het lopende jaar eindigt, blijft het lid het lidgeld over het gehele jaar verschuldigd.


Artikel 8 : Strafbepalingen.


Zij die een eerloze daad stelden of op eender welke manier de rechten van de vereniging schade toebrachten, kunnen worden uitgesloten.

De uitsluiting wordt uitgesproken door de Algemene Ledenvergadering, met meerderheid van de aanwezige stemgerechtigden, dit nadat de belanghebbende werd gehoord.

De betrokkene zal per aangetekend schrijven hiervoor worden uitgenodigd.

Elke persoon door een strafbepaling getroffen, heeft het recht in hoger beroep te gaan bij de kynologische raad, indien de vereniging de uitbreiding van de strafbepaling tot gans de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus aanvraagt.


Artikel 9 : Organen.

De vereniging kent :

A : Een Beheerraad

B : Een Directieraad

C : Een Algemene Vergadering

D : Een Kascommissie

Artikel 10 : De Beheerraad.


De beheerraad bestaat uit minstens 3 en maximaal 9 personen en is steeds oneven in aantal.

Zij worden door middel van een schriftelijke stemming door en uit de leden gekozen op de jaarlijkse Algemene ledenvergadering.

De leden van de beheerraad worden voor een periode van 1 jaar verkozen.

Indien ten gevolge één of andere reden het aantal beheerders minder dan de helft bedraagt, dan zal de beheerraad één of meerdere actieve leden kiezen ter vervanging (ad interim), die het mandaat van hun voorganger(s) zullen verder zetten. Deze benoemingen zullen op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering dienen bekrachtigd te worden.

De taken van de beheerders worden bij huishoudelijk reglement bepaald.

De beheerraad vergadert zo vaak ze dit nodig acht.

Alle besluiten worden door de beheerraad genomen met volstrekte meerderheid der stemmen.

Elke beslissing is slechts geldig indien meer dan de helft van de beheerders aanwezig zijn.

De beheerraad heeft de meest uitgebreide macht van de vereniging.

Alles wat niet uitdrukkelijk volgens de statuten of volgens de wet voorbehouden is aan de Algemene Ledenvergadering behoort tot de bevoegdheid van de beheerraad.

De leden van de beheerraad is het verboden hun functie te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.


Artikel 11.


Elke kandidaat beheerder dient minstens 1 jaar lid te zijn van de vereniging.

Zijn kandidatuur moet schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat van de vereniging en dit uiterlijk voor 15 januari.


Artikel 12 : Einde deelname Beheerraad.


In de gevallen bedoelt onder Art. 10.


Artikel 13 : Periodieke aftreding.


Jaarlijks treden op de Algemene Ledenvergadering 1, 2 of 3 beheerders af, volgens een door de beheerraad op te maken en indien nodig te wijzigen ontwerp.

Dit schema wordt zodanig opgemaakt dat :

A : Ieder lid van de beheerraad uiterlijk 4 jaar na zijn benoeming aftreedt.

B : Voorzitter, secretaris en penningmeester nooit alle drie gelijktijdig uittredend zijn.

C : Zij die ad interim benoemd werden in het schema de plaats van hun voorganger innemen.

Volgens schema aftredende leden van de beheerraad zijn direct herkiesbaar.


Artikel 14 : Directieraad.


A : De beheerraad kiest jaarlijks uit zijn beheerders :

Deze vormen samen de directieraad.

B : Deze functies zijn niet verenigbaar.

C : De directieraad is belast met de uitvoering van de beslissingen van zijn beheerraad. Ze treedt op in naam van de vereniging en handelt alle lopende zaken af, doch hierover legt zij op de eerstvolgende vergadering van de beheerraad verantwoording af.


Artikel 15 : Vertegenwoordiging.


A : De vereniging is niet aansprakelijk voor verbintenissen aangegaan door leden zonder de schriftelijke goedkeuring van de beheerraad.

B : Verbintenissen met betrekking tot het dagelijks bestuur worden door één lid van de directieraad geldig ondertekend.

C : Voor alle onderhandse en notariële akten zijn de handtekeningen vereist van twee leden van de directieraad.

D : Bij juridische aangelegenheden wordt de vereniging vertegenwoordigd door de voorzitter of door twee gevolmachtigden aan te duiden door de beheerraad.


Artikel 16 : De Algemene Ledenvergadering.


A : De Algemene Ledenvergadering is de hoogste autoriteit binnen de vereniging.

B : De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering heeft plaats tijdens het eerste kwartaal op een datum en plaats door de beheerraad nader te bepalen. Uitnodigingen dienen ten laatste drie weken voordien te worden verzonden, samen met de dagorde.

In deze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering komen  in ieder geval aan de orde:

C : De beheerraad is verantwoording verschuldigd op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

D : De Algemene Ledenvergadering geeft ontlasting aan de beheerders.

E : De besluiten van de Algemene Ledenvergadering worden door middel van het verenigingsblad aan alle leden medegedeeld.

F : Alle besluiten eisen een meerderheid der stemmen, zijnde de helft der geldig uitgebrachte stemmen + één, zover bij wet of deze statuten niet anders bepaald.

G : De manier van stemmen wordt door het Huishoudelijk reglement bepaald.

H : Buitengewone Algemene Ledenvergaderingen kunnen belegd worden zo vaak als de beheerraad het nodig acht. Of wanneer 1/5 van het aantal leden daartoe een met redenen omkleed verzoek indient.

In dit laatste geval schrijft de beheerraad een Algemene Ledenvergadering uit binnen de 6 weken volgend op het verzoek.


Artikel 17 : Toegang en stemrecht.

A : Actieve leden, gezinsleden en steunende leden hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering.

B : De beheerraad beslist over toelating van andere dan de in het eerste lid bedoelde personen.

C : Actieve leden, gezinsleden en steunende leden hebben stemrecht op de Algemene Ledenvergadering, zodra hun lidmaatschap de looptijd van 6 maanden overschrijdt.

D : Zij kunnen zich echter niet bij volmacht laten vertegenwoordigen.

E : Ereleden hebben slechts een raadgevende stem op de Algemene Ledenvergadering.


Artikel 18 : Het Jaarverslag.


De beheerraad brengt jaarlijks een schriftelijk jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging. Dit verslag moet op de eerste jaarlijkse Algemene Ledenvergadering besproken worden.

Artikel 19 : Financieel verslag.


De beheerraad brengt jaarlijks een schriftelijk verslag uit betreffende de financiële toestand van de vereniging.    

Dit verslag moet op de eerste jaarlijkse Algemene Ledenvergadering besproken te worden.

Het boekjaar van de vereniging loopt over het hele kalenderjaar, behalve in het stichtingsjaar, waar het loopt vanaf de stichtingsdatum tot 31 december.

Het financieel verslag zal onderzocht worden door een kascontrolecommissie, deze zal elk jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering aangesteld worden.

Deze commissie zal een persoonlijke uitnodiging ontvangen om vooraf inzage te krijgen in de boekhouding, zij brengt hiervan verslag uit op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.


Artikel 20 : Kascommissie.


Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering worden uit de stemgerechtigde leden twee personen benoemd met zo mogelijk twee vervangende leden, deze vormen de kascommissie. Zij mogen geen deel uitmaken van de beheerraad.

Deze commissie onderzoekt het financieel verslag en brengt hiervan schriftelijk of mondeling een verslag uit op de eerste jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

De beheerraad stelt de kascommissie in staat haar onderzoek tijdig te verrichten.


Artikel 21 : Begroting.


De beheerraad legt jaarlijks aan de Algemene Ledenvergadering een begroting van inkomsten en uitgaven ter vaststelling voor op een zodanig tijdstip, dat deze begroting behandeld kan worden voor de aanvang van het betreffende verenigingsjaar of uiterlijk op de in dat jaar te houden jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

De beheerraad is niet bevoegd tot het aangaan van verplichtingen als daardoor de begrotingspost ten laste waarvan de betreffende uitgaven moeten worden gebracht, met meer dan tien procent zou worden overschreden of het totale financiële resultaat van het betreffende verenigingsjaar daardoor ongunstiger zou worden dan in de begroting is voorzien.

Indien evenwel de begroting niet wordt vastgesteld voor de aanvang van het betreffende verenigingsjaar, dan is het bestuur gedurende iedere maand die geheel of gedeeltelijk aan die vaststelling voorafgaat, bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot ten hoogste 1/12 gedeelte van de betreffende post van de ontwerpbegroting.


Artikel 22 : Onvoorziene gebeurtenissen.


Onvoorziene gebeurtenissen die niet door de huidige statuten worden gedekt, zullen door de beheerraad volgens de regels en de gewoonten van de K.K.U.S.H. worden opgelost.


Artikel 23 : Statutenwijziging.


Wijzigingen aan de statuten kunnen alleen gebeuren op voorstel van de beheerraad of van ten minste 1/3 van de leden, welk voorstel minstens 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen op zich moet hebben verenigd, uitgebracht op een Algemene Ledenvergadering waarop tenminste 2/3 der stemgerechtigde leden aanwezig moeten zijn.

Indien 2/3 van de stemgerechtigde leden niet aanwezig zijn, wordt er een buitengewone Algemene Ledenvergadering belegd, waarop, ongeacht het aantal aanwezigen de wijzigingen worden goedgekeurd met een meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

De voorgestelde wijzigingen worden minstens 3 weken voor de behandeling ter kennis gebracht van de leden. De goedgekeurde wijzigingen zullen vervolgens medegedeeld binnen 30 dagen aan het secretariaat van de V.d.A.


Artikel 24 : Reglementen.


Een huishoudelijk reglement en andere reglementen kunnen door de beheerraad worden opgesteld.

Deze reglementen regelen alle zaken waarin de statuten niet voorzien.

Deze mogen echter geen bepalingen bevatten in strijd met de wet of met deze statuten.


Artikel 25 : Ontbinding.


Tot ontbinding kan alleen worden overgegaan in een daartoe afzonderlijk belegde Algemene Ledenvergadering, welke ten minste zes weken vooraf moet worden samengeroepen.

Het besluit tot ontbinding is dan slechts genomen mits meerderheid zoals voorzien in art. 26 van deze statuten.

De bezittingen van de Vereniging worden dan bij gewone meerderheid van stemmen aan een andere Belgische kynologische vereniging toegekend.


Artikel 26.


In geval van onenigheid binnen de vereniging zullen de fondsen op een speciale rekening van de V.d.A. worden gezet, die ze dan weer vrijgeeft na oplossing van het geschil.


Opstelling.

Deze statuten werden aldus vastgesteld en goedgekeurd in de stichtingsvergadering van 19 oktober 2002 te Opwijk - Mazenzele, door de stichtende leden.